Naše vize

Naší vizí je proměna péče při perinatální ztrátě a změna celého systému jejího poskytování.

Cílem našich aktivit je, aby perinatální paliativní péče byla poskytována automaticky při ztrátě miminka, nabízela se jako možnost volby i při diagnostikování vážné vývojové vady plodu, začala se vyučovat na lékařských fakultách, na katedrách porodní asistence a katedrách sociální práce. Rodiny po ztrátě dítěte by měly při propuštění z nemocnice automaticky dostávat kontakt na následnou péči a podporu.

Dítě v srdci - změna koncepce péče při perinatální ztrátě


Usilujeme o: 

  • tvorbu a začlenění koncepce, metodik a přípravu standardů péče,
  • kultivaci prostředí a otevírání etických dilemat,
  • změnu paradigmatu společnosti v souvislosti se smrtí nenarozeného dítěte.

 

Zásady, které nosíme při práci v srdci

Neutralita   |   Profesionalita   |   Tolerance   |   Otevřenost 
Citlivost   |   Empatie   |   Kvalita   |   Osobní zodpovědnost  


Naše poslání

Poskytujeme zasaženým rodinám informace a podporu během těhotenství, porodu i během následné péče. Podílíme se na zlepšení péče o rodiče procházející ztrátou dítěte. 

Řídíme se filozofií Family-centred Care, která udržuje rovnováhu mezi potřebami rodiny a radami odborníků, jedná s rodiči jako s rovnocennými partnery. 

Naše cíle - Dítě v srdci

Klademe důraz na neutralitu, dostatek informací o diagnóze dítěte, možných prognózách a na svéprávnost každé rodiny učinit vlastní rozhodnutí na základě dostupných informací.

Pracujeme na změně sociálního prostředí – proměnou sociálních kontaktů mezi odborníky, lékaři a rodiči zasaženými ztrátou. Budujeme vzájemnou důvěru mezi rodinami a odborníky.

Naše cíle - Dítě v srdci

Blog Ze Srdce