Obchodní podmínky

Seznamte se, prosím, s obchodními podmínkami pro pořádání Konference perinatální paliativní péče 2022.

Všeobecné obchodní podmínky
Konference perinatální paliativní péče 2022

 

I. Obecná ustanovení

Organizátorem konference je organizace Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s., se sídlem Jiráskovo nám. 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové (spisová značka L 984), IČO: 03503747 (dále jen „Organizátor“).

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na konferenci přes webovou stránku na www.ditevsrdci.cz. (dále jen „Objednatel“ nebo též “Účastník”).

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.


II. Registrační podmínky

Registraci provede Objednatel vyplněním registračního formuláře příslušné konference na stránkách www.ditevsrdci.cz. Pole označená * jsou povinná. Registrace jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení Organizátorovi.

Po doručení registrace obdrží Objednatel e-mailem potvrzení registrace a zálohovou fakturu. Tímto okamžikem se registrace pro Objednatele stává ZÁVAZNOU a zakládá se tak závazný právní vztah mezi Organizátorem a Objednatelem. Účastnický poplatek musí být uhrazen do data stanoveného v zálohové faktuře, vystavené Organizátorem. Částka účastnického poplatku je fakturována v Kč a přijímána na účet vedený v CZK.

Účastnický poplatek se hradí bankovním převodem. Účastnický poplatek je Objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené Organizátorem. Po obdržení platby bude na e-mailovou adresu Objednatele zaslán řádný daňový doklad.

 

III. Cena registračního poplatku

Cena registračního poplatku pro jednu osobu je progresivní podle data objednání vstupenek. Cena je včetně DPH a zahrnuje účast na programu a doprovodné výstavě firem, tiskové materiály, neomezenou konzumaci kávy, čaje a vody, občerstvení během kávových přestávek a oběd formou bufetu. Cena nezahrnuje cestovní náklady Účastníka, ubytování a parkování v objektu. 

Při nemožnosti přítomnosti Objednatele na vzdělávací akci nemá Objednatel nárok na vrácení ceny registračního poplatku. Má ovšem možnost změny Účastníka podle čl. V. Organizační změny těchto obchodních podmínek.

 

IV. Zrušení registrace

Objednatel může zrušit registraci pouze písemně e-mailem na adresu konference@ditevsrdci.cz.

V případě zrušení e-mailem se registrace považuje za zrušenou, pouze pokud Objednatel obdrží potvrzující e-mail.

Při zrušení registrace do 28. února 2022 bude Objednateli vrácen zpět celý účastnický poplatek - a to na základě dobropisu vystaveného Organizátorem a potvrzeného ze strany Objednatele. Organizátor vrací účastnický poplatek do 15 dnů od doručení potvrzeného dobropisu. 

Při zrušení registrace v období od 1. března 2022 do 30. dubna 2022 činí storno poplatek 50 % z ceny účastnického poplatku. 

Při zrušení registrace po 1. květnu 2022 nebo při neúčasti na konferenci se účastnický poplatek nevrací.

 

V. Organizační změny

Jméno Účastníka konference lze na žádost Objednatele změnit. Žádost o změnu je nutné podat e-mailem na adresu konference@ditevsrdci.cz nejpozději do 13. května 2022. Poplatek za převedení registrace na jiné jméno činí 150,- Kč. 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu konference, termínu nebo na úplné zrušení konference z důvodu zásahu vyšší moci. Změny v přiměřeném rozsahu stejně jako zásah vyšší moci nepředstavují důvod pro refundaci účastnického poplatku. V případě zrušení konference z důvodů podléhajícím kontrole Organizátora se vrací účastnické poplatky ve výši 100%.

O všech případných změnách bude Organizátor neprodleně Objednatele informovat telefonem nebo e-mailem.

Organizátor neručí za žádné individuální či jiné dopravní zdržení, které neumožní Objednateli účast na konferenci.

 

VI. Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuje Objednatel souhlas s poskytnutím údajů ke zpracování ze strany Organizátora.

Organizátor postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Při využívání získaných osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení organizátora se Organizátor řídí zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, především pak §7 tohoto zákona, který vymezuje povinnost Organizátora získat prokazatelný souhlas Objednatele se zasíláním obchodních sdělení a využíváním jeho osobních údajů pro tuto činnost.

Organizátor shromažďuje se souhlasem uživatelů jejich osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa do zaměstnání, údaje o Objednateli – právnické osobě (název, IČ), pokud je plátcem účastnického poplatku právnická osoba. Organizátor neshromažďuje citlivé osobní údaje definované v §4 zákona 101/2000 Sb.

Osobní údaje jsou shromažďovány elektronickou cestou, kdy jsou po vyplnění Objednatelem zaslány do databáze umístěné na serveru dedikovaném pro Organizátora. Organizátor uchovává osobní údaje Objednatele pouze po dobu nutnou k účelu jejich zpracování.

Organizátor shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem Objednatele. Za souhlas k poskytnutí údajů za účelem zpracování, jak je uvedeno v těchto OP, je považováno vyplnění a odeslání těchto údajů Objednatelem formou registračního formuláře a současně je vyžadován souhlas s těmito OP formou zaškrtnutí příslušného boxu v registračním formuláři.

Organizátor nepředává osobní údaje Objednatele třetím osobám. Výjimku tvoří případy, kdy je Organizátor ze zákona povinen tyto údaje poskytnout. Objednatel má kdykoli možnost požádat Organizátora o informace spojené se zpracováním jeho osobních údajů.

Objednatel má kdykoli právo požádat o opravu svých osobních údajů shromažďovaných správcem a může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a požadovat jejich výmaz z databáze správce. Pro využití těchto práv se Objednatel obrací na správce prostřednictvím e-mailové adresy konference@ditevsrdci.cz.

Objednatel bere na vědomí, že odvoláním svého souhlasu dojde k ukončení služeb odebíraných od Organizátora, které vyžadují souhlas s poskytnutím osobních údajů.

 

VII. Pořizování fotografií, audio a videozáznamů

Společnost Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. je dále oprávněna v souvislosti s konanou akcí pořizovat fotografie, audio nebo videozáznamy, které budou použity k prezentaci uskutečněných akcí (na webových stránkách, v tisku, na facebookové stránce, v propagačních materiálech apod.). V souvislosti s těmito záznamy nebudou uváděny žádné identifikační údaje Objednatelů akce (jméno ani příjmení). Tyto údaje budou zpracovávány do doby, než obdržíme odvolání souhlasu s jejich zpracováním. Pokud byste si nepřáli, aby záznamy Vaší osoby byly pořizovány, prosím sdělte tuto informaci zástupci pořadatele přímo na akci nebo kdykoli později na kontakt: Ing. Kateřina Jelínková, katerina@ditevsrdci.cz. 


 

VIII. Závěrečná ustanovení

Závazky Organizátora vůči Objednateli stejně jako případné nároky Objednatele vůči Organizátorovi se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

 

Znění VOP je Organizátor oprávněn měnit či doplňovat v nezbytném rozsahu zejména z důvodů změny okolností souvisejících s pořádáním konference či změny okolností vzniklých na straně Pořadatele, s čímž vyslovuje Objednatel svůj předchozí souhlas. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v souladu se stávajícími obchodnímu podmínkami. O změně VOP Pořadatel Účastníka vhodným způsobem informuje. Účastníkovi současně přináleží právo změny odmítnout a uzavřenou smlouvu o účasti na konferenci vypovědět ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení o změně VOP provedeného v souladu s těmito VOP.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2021 Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinností těchto VOP zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.


V Kostelci nad Orlicí, dne 31. 8. 2021Bc. Alena Peremská,

ředitelka organizace

Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.