Pohřbívání

Věnce, umělé květiny, ceremoniály, černé oblečení, bolest a slzy. Tohle si většina z nás při slovu „pohřeb“ představí. Ale jde to i jinak. Pohřeb může být důstojným a zároveň krásným a léčivým okamžikem v životě pozůstalých...

Obor pohřebnictví se neustále rozvíjí. Vedle tradičních způsobů pohřbívání se pomalu dostává do povědomí i způsoby alternativní, například pohřbívání do kořenů stromů, kdy z popela vzroste doslova nový život, a vznikají tzv. přírodní hřbitovy plné nádherné zeleně.

V nabídce služeb jednotlivých pohřebních služeb jsou obrovské rozdíly.  Kvalitní pohřební služby už dnes umožňují rodině účastnit se přípravy dítěte k pohřbu a podporují je v tom. 

Pohřbívání

 

Co možná (ne)víte o pohřbívání při perinatální ztrátě

 

Nárok na vybavení pohřbu 

Po novele zákona o pohřebnictví z roku 2017 je možné pohřbívat i plody po potratu. Zákon o zdravotních službách rozlišuje, kdy se hovoří o porodu mrtvého dítěte a kdy se jedná o potrat. Potrat je definován v případě, kdy porodní hmotnost dítěte je nižší než 500 g, dítě nejeví ani jednu ze známek života nebo těhotenství bylo kratší než 22 týdnů.

 

Lhůta 96 hodin od porodu

Během lhůty 96 hodin od úmrtí dítěte se rodiče musí rozhodnout, zda vypraví pohřeb, vyzvednou urnu nebo zda o uspořádání pohřbu zájem nemají. 

Co se stane, pokud se rodina ve lhůtě 96 hodin od porodu nerozhodne pohřeb zařídit?

V případě porodu:  Po uplynutí  lhůty 96 hodin jsou ostatky dítěte zpopelněny a uloženy do společného hrobu v rámci sociálního pohřbu. 

V případě potratu: Po uplynutí lhůty 96 hodin dochází ke zpopelnění v krematoriu odděleně od anatomicko-patologického odpadu, a to na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a provozovatelem krematoria. Díky tomu je eventuálně možné ostatky dítěte i zpětně dohledat. Před rokem 2017 se toto nedělo a ostatky jsou v té době většinou nedohledatelné. 

Pohřbívání - Dítě v srdci

 

Vybavení pohřbu

Pokud se rodiče rozhodnou vypravit pohřeb nebo mají zájem o převzetí ostatků v urně, je nutné kontaktovat pohřební službu, která vše potřebné zajistí v komunikaci s rodiči a zdravotnickým zařízením. 

K sjednání pohřbu u pohřební služby je potřeba:

  • doklad totožnosti objednatele pohřbu,
  • rodný list dítěte,
  • List o prohlídce zemřelého, který je zapotřebí k převzetí těla pohřební službou (ev. vlastní formulář, kterým je vypravitel pohřbu k převzetí těla zmocňuje),
  • v případě potratu lékařská zpráva z nemocnice nebo Potvrzení o potratu,
  • oblečení, hračky pro miminko (není nutné).

 

Nárok na pohřebné

Pokud rodina stihla učinit rozhodnutí ve lhůtě 96 hodin a pohřbívají své dítě, mají nárok na pohřebné, které činí 5000 Kč.

Dávka je nezávislá na výši příjmů rodiny, je vyplacena jednorázově. Žádost o pohřebné se může podat na Úřadu práce až do 1 roku od pohřbu

Nárok na pohřebné vzniká i v případě vybavení pohřbu plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Žádost podává ten, jehož jméno figuruje na faktuře z pohřební služby (tzv. vypravitel pohřbu), popř. osoba, která má k tomuto úkonu od vypravitele plnou moc. 

Dokumenty potřebné pro vyřízení pohřebného:

  • rodný list zemřelého dítěte (případně List o prohlídce zemřelého),
  • průkaz totožnosti osoby, která o pohřebné žádá,
  • tiskopis Žádost o pohřebné (k dispozici na internetových stránkách úřadu práce nebo přímo na jeho pobočce),
  • úmrtní list dítěte (v případě, že se narodilo živé a zemřelo později),
  • fakturu za vypravení pohřbu (vydá pohřební služba) + doklad o uhrazení této faktury.

Dítě v srdci - pohřbívání

 

Dohledání místa uložení ostatků dětí

Stává se, že rodiče neprojeví ve lhůtě 96 hodin od úmrtí dítěte zájem o vybavení pohřbu či převzetí urny a později toho litují. Dítě v srdci zajišťuje dohledávání místa uložení ostatků. V případě zájmu o tuto službu můžete kontaktovat Zdenu Troníčkovou na e-mailu: zdena@ditevsrdci.cz

Blog Ze Srdce